Customize

آزادگان ایران با زبان خامنئی او را سه طلاقه کرد

Discussion in 'News And Current Events' started by حمید, Dec 28, 2009.

 1. حمید Member

  موج مردمی سرچشمه از اعتقاد و ایمان با درس فقه به این وقیح, دیوانه زمان را سه طلاقه کرد و دیگر بیش خطبه محلل چاره ساز نیست
 2. حمید Member

  خود کامگان جمهوری اسلامی و در رأس نظام آن علی خامنئی بدانند که تهدیدات در عزم راسخ ملت آزاده ایران تأثیری غیر از نیشخند تمسخر ندارد و خروش مشتاقان در راه رهایی از خرافات و دکترین نظام اسلامی دامنگیر علی خامنئی و منصوبین او است . جواب راسخ گم شوید ملت آزاده به خود سری دست انداران نظام رعب, کم کاری سراسری در ایران است
 3. حمید Member

  دانشگاه مسجد نمیشود نه حتی روز جمعه

  در این لحظات که مرور وقایعش برانگیز توفان احساسات پاک ملتی است که در بند شوم وابستگی به رسوم و سنتهایی که نه تنها دیگر توانایی جوابگویی به خواسته های همیشه پیشرو که لازمه تداوم رشد همیشگی جامعه میباشند را ندارند بلکه عامل اصلی زیانهای وارده به پیشرفت فردی در جامعه میباشند که با هدف شوم تمرکزقدرت به منظور قوام حیات این وابستگیها سلب قدرت از فرد فرد در تلاش به جهت خواسته های پیشرو خود در جامعه میکند. الزام به تحکیم وجود فضای مناسب ملزوم به ایجاد این فضا و امکان تسهیلات فردی به منطورکسب تجاربی میباشد که زیربنای راسخ جامعه ای خواهد بود که هر فرد فضای مورد نیاز خواسته های خویش را مییابد
 4. حمید Member

  فقیه کیست؟

  دشوار زندگی بیش از آمدن به آن نیست و ضعف تجملات فقهی
  در سهولت آن رأی به جهالات فقهی یا جهالت فقیه دارد
 5. حمید Member

  چشم غره های وقیح زمان

  بیفاید گی چشم غره های وقیح زمان به آزادگان ایران به ویژه دانشجویان سرفراز, به هدف و کوشش نافرجام هدایت این ملت هوشیار از تصمیم راسخ ادامه راه آزادی در قالبی سیاسی, مدنی واقتصادی, ناتوانی رژیم ترور را هویدای جامعه بشر دوستان جهان نمود
 6. حمید Member

  خامنئی فرزند خلف شیطان

  غریزه بقاء سرچشمه تداوم تکامل بشریت است و انگیزه اکتساب نصبییت فرزند خلف جز وقاحت به سد جریان راز طبیعت نیست و مشوق انگیزه غریزه بقاء است. انگیزه خامنئی فرزند خلف شیطان از در بند کشیدن آزادگان ایران مشوق به ملا کشی است
 7. حمید Member

  اعتصاب سراسری

  هنگامی که شمع دزدان یک دست با باور فرض باطل مصونییت توسط عمامه, یکدستی ملت آزاده ایران را دشمن مینامد زمان وظیفه ملی, مدنی, اجتماعی, اقتصادی و مذهبی هر آزاده ایرانی است که ریشه این تخم هرزه را تیشه کن کند
 8. حمید Member

  شنیدن وصف خاری و پستی خامنئی از دهان محمدنبي حبيبي خبر از اهدافی است که با جبر طبیعت و همت مردم ناکامی زهرگین در دهان خامنئی خواهد بود. بی حاصل از تجارب تاریخ با زمزمه, جنبش مردمی را جنبش فرقه ای مینامد
 9. Damet garm Hamid AghA,
  I wish some 1 could translate the above posts to English I could use it for a great cause.
 10. حمید Member

  عذاب! وجدان خامنئی

  عذاب! وجدان گر بر همه جان را گران است
  چنین این آن چنان گر کنی جان در نهان است
  نه خم پر کند جام عذابت نه خم راحت جانت
  عید را به نشان خم گر خم نکنند قامت جانت
 11. حمید Member

 12. حمید Member

 13. حمید Member

  عادت بد مبارک به تو ست چاره گر نکنی
  عیب است مال از دگری به کیف آن بکنی
 14. حمید Member

  این فراموش چگونه کنیم

  دو چندین ظلم زمانه را شب به مژده صبح ما دوا کنیم
  چنین ظلم به زمان گر میکنی فراموش به چه روا کنیم
  شب چشم یار ترکردی و به صبح تار ز عفاف عملت
  به عهد گر هزارین ظلم روا دوا به کمال یار اکتفا کنیم
 15. حمید Member

  جامه دان زمان

  نهفته است همه رنج زمان به یک کلام رنجبران
  یک کلام و بس نهان همی هزار ذات از جابران
  جامه و جامه دان سر به آن راه نیابی چون راه
  رخت راه بر کن جایز نیست در جامه دان زمان
 16. حمید Member

  بانگ آزادی
  ملت آزاده ایران به نشان شکیبایی ، صبوریت را به لقای زمین و زمان را مذین به ندای حقانیت میکند و با شکیبایی ، ظلم ظالمان را به تن پوش جابران ، به جبر زمان عریان زمانه میکند

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins