Customize

نامه به دوستان ایرانی در تویتر -- Letter to Iranian Friends on Twitter

Discussion in 'News And Current Events' started by NiteOwl, Jun 20, 2009.

 1. NiteOwl Member

  From Anonymous and the Pirate Bay

  دوستان عزیزی ایرانی!

  درود بر همه تان!

  اول باید بگویم که فارسی من کابل هست و بسیار پرعیب مرا ببخشید.

  این که نام من چیست مهم نیست اما آنلاین به نام نایت آول مرا می شناسند. من با گروهی از جوانان دیگری خارجی و ایران شب و روز به این تلاش هستیم که اول شما بتوانید که آنلاین بیایید و دوم اینکه صدای شما به گوش جهانیان برسد. شب و روز تلاش و شود که پراکسی ها آماده و به یک راه به شما رسانیده شود تا با استفاده از آن آنلاین بیایید. همین حالا مرا از چت کشیدند که برو بخواب وگرنه میمیری از بی خوابی اما نتوانستم که بدون تشکر گفتن به شما بروم به خواب. بدانید که همه ما همانند شما امشب را بسر می بریم. گاه گاه که کدام خبر خدا نخواسته بدی به گوش مان می رسد همه مان گیچ می مانیم که چرا و کجا و به هرچه زودی آن را به گوش دیگر رسانه ها می رسانیم که باشد دیگران در امان باشند.

  اول باید بگویم که به مانند شما جوانان دلاور در زنده گی ام خال خال دیده ام. واقعا که جوانمرد و جواندخت هستید که به چنان عزم و همت به هدف رسیدن به حقوق خویش سعی می ورزید. اینجا هر روز مردم به چت میایند. مردم که با ما سر و کار ندارند و فقط می خواهند که بدانند که در ایران و با ایرانی ها چه می گزرد. هیچ قابل باور نیست. می گویند که آمریکایی ها ایرانی ها را حقیر می شمارند. دیروز یک بانوی آمریکایی گفت "امروز ایرانی ها مرا آموختند که دمواکراسی، صلح دوستی و جرات و استاده گی چه را می گویند." یک بانوی دیگر به مجرد که اطلاع یافت یکی از دوستان که تویتر می کند در امان است و از بند آزاد شده به گریستن آغاز کرد.یک دیگر گفت کاش میشد بروم با ایشان یکجا مبارزه کنم. ما همه چنان احساساتی شده ایم که نه خواب است و نه غذا. شب و روز در تلاش کمک به شما هستیم. امید اول ما این است که شما به هدف برسید و امید دوم ما این که همه تان را خداوند در اما داشته باشد.

  یک پسر را که این نامه را تویت خواهد کرد که گفتم نامه می نویسم گفت که از سوی من جداگانه تشکرو بگو که رسیدن خبر از سوی شما به ما سبب شده که ما بتوانیم دیگران را در ایران از آوضاع آگاه بسازیم و از پلان های شوم دکتاتور احوال دهیم تا فریب نخورند و جان شان در خطر نیافتد. یعنی شما با در خطر انداختن جان خود جان دیگران را حفظ کرده اید. میگم صد ها آفرین بر شما!

  خیر مگزریم از این و می آییم به این که فردا روز امتحان بزرگ است. مان همه مان خواب گرفتیم و غذا خوردیم که آماده باشیم به کمک. اما می دانید، امشت بسیار خوشحال هستم. وقتی پیغام های شما را در تویتر خواندم هیچ باورم نشد که چنین مردم پر حوصله و با جرات در دنیا هم هستند. فهمیدم که هر چه به پیش آید، شمایان مردم هستید که دیگر به کسی دیگری حاجتی ندارید و می توانید که سرنوشت خود را خود تغیر بدهید. پس فقط یک دعا برایتان کردم ولی من یقین کامل دارم که پیروزی از آن شما خواهد بود. بزرگان مان در افغانستان می گویند که "همت مردان، مدد خدا". شما همت کرده اید، دیگر شما را هیج کس تا که همت تان با شما است از هدف تان دور کرده نمی تواند.

  آدرس تویتر من که می توانید در مورد گزارش هایم از آنجا خبر بیابید

  @iran_translator

  من هروز یک گزارش سه صفحه ای از تمام جریات که در آن روز گذشته می نویسم و در ویبسایت مان پخش می کنم. ما این ویبسایت را تنها برای پخش خبر در مورد ایران تهیه دیده ایم که تا حال ده ها هزار نفر به آنجا آمده و از احوال ایران و مردم شریف و نجیبش با خبر شده. غیر از آن، هر روز از طریق چت به مردم از تویت های شمان خبر می دهم. مردم میاند و منتظر میباشند تا یک شما تویت کند و من عاجل پیغام تویتر شما را به چت به مردم می رسانم. من این نامه را هم در همان ویبسایت می گزارم و امیدوار هستم که به شمایا قبل از چهار امروز برسد. بروید، خداوند حامی و ناصر تان. به دنیا بیاموزید که ایران هنوز هم مهد فرهنگ است که دیگران باید به آن رشک ببرند.

  فقط

  نایت آول (NiteOwl)

  ا
 2. sadenshi Member

  English Translation

  Any chance?
 3. ملت ایران پیروز است

  سلام یار افغان
  بعد از آزادی ایران از دست خامنه ای، نوبت به آزادی افغانستان از دست جنگ طلبان طالبان خواهد رسید
  پیروزی با ملت هاست
  خواری و خفت با دیکتاتورها و جنایتکاران
 4. Google's Translation

  Default e-mail to a friend Iranian Tvytr - Letter to Iranian Friends on Twitter
  From Anonymous and the Pirate Bay

  Iranian Dear Friends!

  All of your peace!

  First I must say that the Persian and the cable is very Pryb Excuse me.

  That my name is not important to users, but I know the first name of Knight. My youth group and other international day and night of this effort are the first that you can go online and listen to your voice that the second world to be. Day and night and trying to be ready and that a proxy way Rsanydh you are using it to come online. Chat me now set the Go to sleep otherwise Mymyry insomnia Thanks but could not without telling you to go to sleep. We all know that like you lived to go tonight. Periodically which God Nkhvasth bad news reaches our ears to all our puzzle is why and where Manym and listen to it soon Any other media that is little to be safe from others.

  First you should tell young people that like my knight in splotchy Living've seen. And the youth are really Jvandkht that such determination and perseverance to achieve the rights of self will try Vrzyd. Here every day people come to chat. People that we deal not only want to know Iran and Iranians What Gzrd. Nothing is believable. Americans say that the Iranians are the little Shmarnd. Yesterday an American lady said, "Today I learned that the Iranians Dmvakrasy, peace, friendship and courage and say what Gay stationary." Once a lady other information that a friend found that Tvytr to secure the section is released began to weep. I had a go with the other said he would fight together. We all have been so sentimental that not sleeping and not food. Night and day trying to help you are. First we hope that you and hope to reach the second goal that we all, but your God is.

  A son that this letter will Tvyt I am writing a letter that the separate Tshkrv say that I get sent from you to us that we cause others in the situation and build aware of the plan I Dktatvr Council and we Nkhvrnd deception to risk their lives Nyaftd. That your peril their lives to protect lives of others have. میگم hundreds Afarin you!

  No Mgzrym this Yym and to this day that tomorrow is the big test. All our food, our sleep was handled and prepared Khvrdym that we help. But know, I am very happy Amsht. When the messages you read any Tvytr not believe that such people filled with courage and self-contained world are too. That what actually comes forward, Shmayan are other people who do not have another Hajati that you have changed the fate of their own. After only one I pray for you but I have complete certainty that it will be victory. Our elders in Afghanistan say that the "perseverance of men, God help." You have perseverance, you Hyj one another to perseverance that is your goal you can not have your remote.

  Tvytr I can address that in my report sent from there to find

  @ iran_translator

  I Hrvz a three-page report Jryat all the days to write and I play our Vybsayt. We Vybsayt only for the preparation of broadcast news in that we have seen until now tens of thousands of people there and the circumstances of the people and the noble and Njybsh been sent. Than that, every day through the chat, people would Tvyt of Shman News. Myand and people are waiting for you Tvyt an urgent message to my Tvytr you to chat to people Rsanm. I also in this letter are the same Vybsayt Gzarm and I am hopeful that before the four Shmaya reach today. Go, God and Naser your sponsor. Learn the world that Iran is still the cradle of culture is the envy of others should take.

  Only

  First Knight (NiteOwl)

  I remember this from a young Nrvd Dzs Tvytr شا am thankful I am writing to Ka could not hesitate to help.
 5. Seriously?

  NightOwl ???
 6. This is why it's best not to rely on the translation software like Babel Fish or Google Translate. You just get a bunch of nonsense.
 7. Anyone know where I can get some of that "gay stationary"?
 8. could be Night Owl

  I have been watching people post prayers on blogs and twitter all night. They seem to be preparing for martyrdom. Many protesters are bring Qurans with them, because it is a mortal sin to kill someone with "The Book." The reference to the 3 posts makes me think it is "our" Night Owl. Many Afghanis speak Pharsi, and he may have had his work translated before sending in.

  Lets hope he got this one thing wrong, lets hope for some sort of miracle (divine or otherwise).
 9. Jaymax Moderator

  I appreciate Google release their Farsi translator ahead of plans - but are they going to release their translator for translating Google-translated stuff into English anytime soon?
 10. STOP! illegal demonstration (IRAN)

  STOP now! the big demonstration in the IRAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  The Daemon Who Came in from the Cold Internet and make Fire and Blood in your wonderful
  city (country) in IRAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  The Koran Religion say, love and help other people (to assist sb. in distress)

  STOP now! STOP now! STOP now! STOP now!

  greetings from austria

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins