Customize

Voices from Rooftops, ندا*های پشت بام (Neda hay-e- Posht-e- Bam)

Discussion in 'Help Iran Online' started by SaveIran, Aug 19, 2009.

  1. SaveIran Member

    ندا*های پشت بام
    فرزندان جوان انقلاب، نیستند در خواب،
    نیرنگ*های اهرمن، کردند نقش بر آب.
    آن دشمن نا پاک، خواندشان خس و خاشاک،
    این جوانان وطن نمیترسند و ندارند هیچ باک.
    چون که دارند عشق وطن و دلی* چو آینه پاک،
    گوش کن این خروششان، سر میکشد به افلاک.
    محتسب هر چند که دارد توپ و، چماق و تفنگ،
    روضه میخواند، تهدید میکند و میگوید جفنگ.
    مایهٔ ننگ است، ننگ، آن همه دروغ و نیرنگ.
    پر از مکر و ریا هست و تزویر، او ندارد فرهنگ.
    پشت هم می**آورد نام از آن امام،
    در دست گرفته همه شغل و مقام.
    لاف میزند از اسلام و انقلاب و نظام،
    ولی* می**لرزد از نداها*های پشت بام.
    فکر آنند که جوانان هستند خام،
    ولی* خود دانند که کارشان هست تمام.
    بچه های ما صلح می**خواهند و نمیخواهند جنگ،
    این فرومایگان، عرصه بر سرشان کردند تنگ.
    ما همه با شمأئیم و شما را می**ستأیم،
    همه ایرانی* و فرزندان خوب خدأئیم
    "نترسید،نترسید، ما همه با هم هستیم"
    همه ایرانی* و همه میهن پرستیم.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins