Customize

Voices from Rooftops, ندا*های پشت بام (Neda hay-e- Posht-e- Bam)

Discussion in 'Help Iran Online' started by SaveIran, Aug 19, 2009.

 1. SaveIran Member

  ندا*های پشت بام
  فرزندان جوان انقلاب، نیستند در خواب،
  نیرنگ*های اهرمن، کردند نقش بر آب.
  آن دشمن نا پاک، خواندشان خس و خاشاک،
  این جوانان وطن نمیترسند و ندارند هیچ باک.
  چون که دارند عشق وطن و دلی* چو آینه پاک،
  گوش کن این خروششان، سر میکشد به افلاک.
  محتسب هر چند که دارد توپ و، چماق و تفنگ،
  روضه میخواند، تهدید میکند و میگوید جفنگ.
  مایهٔ ننگ است، ننگ، آن همه دروغ و نیرنگ.
  پر از مکر و ریا هست و تزویر، او ندارد فرهنگ.
  پشت هم می**آورد نام از آن امام،
  در دست گرفته همه شغل و مقام.
  لاف میزند از اسلام و انقلاب و نظام،
  ولی* می**لرزد از نداها*های پشت بام.
  فکر آنند که جوانان هستند خام،
  ولی* خود دانند که کارشان هست تمام.
  بچه های ما صلح می**خواهند و نمیخواهند جنگ،
  این فرومایگان، عرصه بر سرشان کردند تنگ.
  ما همه با شمأئیم و شما را می**ستأیم،
  همه ایرانی* و فرزندان خوب خدأئیم
  "نترسید،نترسید، ما همه با هم هستیم"
  همه ایرانی* و همه میهن پرستیم.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins